Bodelning – vi ger dig tipsen och råden som gör den enklare

Vid en bodelning finns det mycket praktiskt att gå igenom. En bodelning involverar ofta även en hel del känslor. Vi på Bjurfors samarbetar med Familjens Jurist och har pratat med juristerna Gustav Lindmark och Linda Calmernäs om tips på vad du behöver tänka på.

 

Vad innebär det att göra en bodelning?

– Att göra en bodelning innebär att man delar upp värdet av ens gemensamma ”bo”. Som sambor eller gifta är det olika typer av egendomar som ingår i denna uppdelning.

Det finns också avtal och handlingar som kan påverka vad som ska ingå i en bodelning. Dessa handlingar kan vara samboavtal, arvs- eller gåvohandlingar eller äktenskapsförord där det framgår vilken egendom som är enskild egendom säger Gustav Lindmark, jurist hos Familjen Jurist.

 

Vid vilka tillfällen kan det bli aktuellt med en bodelning?

– Det finns olika tillfällen då bodelning sker. Mellan makar, när man är gifta, kan bodelning göras under det pågående äktenskapet om makarna önskar det. När äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall ska bodelning ske.

 

Finns det någon anledning att titta på en bodelning innan det blir aktuellt?

– Det är alltid bra att vara medveten om vilka konsekvenser en bodelning skulle få för dig personligen. Även om bodelning inte sker genom separation under er gemensamma levnadstid så kan en bodelning komma att ske vid ett dödsfall. Det kan påverka vilka egendomar som ska ingå i arvet efter dig. Med hjälp av juridisk konsultation får du veta vad som då skulle gälla, menar Gustav Lindmark.

Gustav Lindmark, jurist hos Familjens Jurist som kan hjälpa dig vid en bodelning
Gustav Lindmark – jurist hos Familjens Jurist

 

Bodelning för gifta

Vad gäller för bodelning som gift?

– Makar som bodelar under äktenskapet väljer vad som ska ingå i en bodelning. När makar separerar ska alla egendomar som ej utgör enskild egendom ingå. Det gäller även ditt privata pensionssparande och arvet från dina föräldrar, om inte dessa egendomar skyddats med så kallad enskild egendom.

 

Bodelning för sambor

Vad gäller för bodelning som sambo?

– Som sambor, när förhållandet upphör på grund av separation eller dödsfall, kan bodelning göras om det begärs av parterna eller efterlevande. Som sambor är det den så kallade samboegendomen som kan bli aktuell för bodelning.

 

Hur går det till att göra en bodelning?

– Förenklat innebär en bodelning att de tillgångar som ska ingå i bodelningen (som makar kan detta vara alla tillgångar) delas lika efter avdrag för skulder och ni får hälften var av det sammanslagna värdet. Konsekvensen av en bodelning kan därmed bli att vissa egendomar som är registrerade i ditt namn ska överlåtas till den andra parten för att ni efter bodelningen ska ha lika värden.

 

Bodelning, överenskommelser vid gemensamt ägande av en fastighet

Gustav Lindmark menar att en av de svårare aspekterna vid en bodelning är när man gemensamt äger en bostadsrätt, villa eller annan fritidsfastighet som ska övertas av enbart ena maken/sambon. Vid överlåtelse genom bodelning kommer man beräkna och ta hänsyn till vinst och eventuell vinstskatt, detta trots att det faktiskt inte kommer utlösas någon sådan skatt i detta läge. Anledningen är att den som övertar bostaden också övertar det skatteansvar som den tidigare ägaren hade.

 

Kvarsittningsrätt innan bodelning

Om båda vill bo kvar i bostaden efter en bodelning, hur gör de då?

– Detta är en knepig fråga, oftast färgad av starka känslor. Om de inte kan enas om vem som ska bo kvar kan de via domstol ansöka om att få så kallad kvarsittningsrätt i bostaden. Då kan den ena parten få rätten att bo i bostaden tills bodelningen har ägt rum. Men innan någon kan få kvarsittningsrätt kommer tingsrätten att kalla till en förhandling för att utreda ärendet och de kan eventuellt välja att anlita ombud till detta. Det kan därför både ta tid och kosta extra.

 

Tvångsförsäljning efter bodelning

Gustav Lindmark förklarar att om båda fortfarande vill bo kvar inför bodelningen och inte kan komma överens kommer frågan gå genom en bodelningsförrättare, för att senare eventuellt leda till prövning av domstol. Det kan få effekten att makarna fortfarande kommer att äga bostaden gemensamt och vara så kallade samägare, ofta efter en långdragen tvist.  

 – Genom att begära tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen kan fastigheten avyttras genom tvång. Hela den här processen tar lång tid och kan bli kostsam. Det bästa är såklart om man kan komma överens om en lösning innan det går så här långt.

 

Fördelning av vinster vid en bodelning

Hur fördelas en eventuell vinst från en försäljning av en bostad vid en bodelning?

– Ansvaret för skatteeffekterna som vinster medför övertas av den som tar över tillgången i en bodelning. Därmed ska denne tillgodoräknas detta i bodelningen. Hur vinsten efter att bodelningen är färdig förändras, både till det sämre och till det bättre, påverkar inte bodelningen för då har ägarbytet redan skett.

 

När en bodelning ska göras

Vart ska de som vill göra en bodelning vända sig?

– Om bodelningen beror på en separation kan det bli komplicerat. Förutom den partiska aspekten och de juridiska frågorna är kanske också en del känslor involverade. Vi rekommenderar att de söker juridisk hjälp vid en separation då det finns många fallgropar. De kan vända sig till Familjens Jurist för hjälp med en bodelning, antingen genom våra digitala tjänster eller genom möte med en jurist digitalt eller på ett kontor, tipsar Gustav Lindmark.

Linda Calmernäs, kollega till Gustav Lindmark på Familjen Jurist, avslutar med sina fem bästa tips vid en bodelning. 

 

5 viktiga tips vid en bodelning

  1. Det är oftare lättare att reda ut frågorna kring en bodelning om de som bodelar tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller.

  2. Försök komma överens, ibland är det värt att ta medelvägen för att slippa den mertid och merkostnad det annars kan medföra.

  3. Försök lösa praktiska frågor kring fördelning av lösöre själva, juridisk hjälp och värderingar kan snabbt kosta mer än värdet på lösöret.

  4. Försök att koppla loss känslorna och tänk praktiskt i förhållande till själva bodelningen.

  5. När det finns minderåriga barn: tänk på att de oftast bryr sig mest om det som närmast berör dem, det vill säga deras egna rum. Hjälp dem genom att diskutera tanken på att flytta, kanske också byte av bostäder under olika veckor och att komma till rätta i sina nya rum.

    Bonustips: Glöm inte – upprätta ett bodelningsavtal så att det tydligt framgår vad ni kommit överens om och där ni formellt gör ett avslut på bodelningen.

Du som vill läsa mer kan gå in på Familjens Jurists särskilda sida med information kring skilsmässa eller separation.

 Vi på Bjurfors är även partner för Familjens Jurists sida Livspusslet, där de samlat goda råd, bland annat om bodelning, för alla delar av livspusslet.

linda_calmernas_om_bodelning

”En bodelning involverar ofta en hel del känslor. Försök komma överens, ta gärna en medelväg för att göra bodelningen enklare."

– Linda Calmernäs, jurist hos Familjens Jurist 

Guide: Renoveringar som lönar sig

Om båda är överens om att sälja finns det en del saker att tänka på för att maximera vinsten, att renovera till exempel.

läs mer